Svensk media støtter folkemord!

Posted on desember 23, 2012

2


En svenske som ble født i 1970, i et Sverige som stort sett besto av svensker som delte både kultur og gener, er på god vei til å få oppleve å bli en minoritet i eget land før han dør. Ikke bare må svensken betale for innvandringen, gjennom høyere skatt, høyere pensjonsalder,  høyere boligpriser og lavere lønninger, han har aldri blitt spurt om dette er noe han ønsker. For å ytterlige helle salt i såret, så er svensken i tillegg tvunget til å offentlig bejuble sin fremtidige minoritetsstatus i eget land, da det kun er nazister som ønsker å gasse millioner av jøder, som er kritisk til at fremtidens svenske ikke lenger skal hvit.

Hva de svenske selvhaterne tror de bekjemper.

Hva de svenske selvhaterne tror de bekjemper.

Nå får riktignok svensken lov å stemme ved valg hvert fjerde år, slik at de på papiret kunne stemt på partier som ønsket en annen innvandringspolitikk. I virkeligheten hadde ikke den jevne svenske noe mer valg enn en borger av Sovjetunionen, da all media og alle de politiske partiene var enig i masseinnvandringen var ønsket. På samme sovjet-totalitære vis nøyde seg man ikke med at man var enig og at man hadde makten, men innførte i tillegg et strafferegime ovenfor rasismen, slik at den ikke skulle få grobunn nok til å spre seg.. Til forskjell  fra Sovjet, hvor folk som var infisert av skadelige ideologier i hovedsak ble dømt til straff eller behandling av rettsvesenet, så er det i den svenske inkvisisjonen, gammelmedia som er både anklager og jury, mens dommerne er arbeidsgiver, kolleger, venner og bekjentskaper.

Har gammelmedia avsagt en kjennelse om at noen er skyldig i være rasist, så vil de presse arbeidsgiver til å gi vedkommende en straff, slik at arbeidsgiveren «på pent» får muligheten til å vise at de ikke er smittet av det samme hatet som rasisten lider av. Jo sterkere straff, jo tydeligere blir signalet til både kolleger og media, om at man ikke aksepterer hat på hva som skal være en inkluderende arbeidsplass for alle, uavhengig av kjønn, rase, religion eller seksuell legning.

Når vi ser på effekten av straffen, så blir Sverige og Sovjet like igjen, da formålet med straffen egentlig ikke handler om  kjetteren, men at man avskrekker andre potensielle kjettere fra å spre vranglæren sin.

Viktig i totalitær tradisjon, er man ved å straffe kjettere med offentlige posisjoner, indirekte setter rammene for hva som er akseptable holdninger for alle med offentlige posisjoner. Det nettopp denne totalitære innrammingen av det ortodokse meningsspekteret til å kun gjelde mye eller ennå mer innvandring, hvor selv snakk om små begrensninger kan være farlig, viser hvor lite fri svensk innvandringdebatt har med demokratisk fri meningsdannelse å gjøre. .

For å fjerne all tvil om at masseinnvandringen til Sverige er et resultat av folkeviljen, er det nok å peke på hvor grundig media og politikere demoniserer de som hevder at  masseinnvandringen er folkemord på svensker, og at svensker på lik linje som andre folkeslag har rett på å overleve som genetisk og kulturell gruppe som et kraftig flertall i sitt eget land.  Ikke bare beskrives de som jødegassende nazister, media gjenforteller heller aldri hva de egentlig sier, for å konsentrere seg om hva media mener at de egentlig mener.

Svensk media er skyldig i folkemord etter FNs folkemordskonvensjon.

Ingen som ormer for masseinvandring. erkjenner at dette vil føre til folkemord på dagens etniske svensker, da svensker vil eksistere i fremtiden også. Eneste forskjellen er at fremtidens svenske vil være brun i steden for hvit. Nå kunne vi vært så uheldig at vi måtte diskutere definisjonen på folkemord, og om det behøver å være voldelig eller ikke, men da Sverige har underskrevet FNs folkemordskonvensjon, finner vi den deinisjonen Sverige har lovet å straffe etter beskrevet i folkemordskonvensjonens artikkel II, mens hvilke handlinger som skal være straffbare, er beskrevet i artikkel III.

Artikkel II.

I nærværende konvensjon betyr folkemord en hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;
b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Artikkel III

Følgende handlinger skal være straffbare:

a) folkemord;
b) sammensvergelse om å begå folkemord;
c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;
d) forsøk på å begå folkemord;
e) medvirkning til folkemord.

Ser vi på artikkel II, er det tydelig at det ikke kun er voldelig utryddelse av svensker som skal defineres som folkemord, men at det også er folkemord å bevisst utsette svensker  for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis. Det er også folkemord å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen.

svensk_flagg_folkemordÅ tvinge svensker til å ta i mot over 100.000 innvandrere i året, har allerede ført til at svensker er blitt etnisk renset fra flere områder i Sverige.Det offisielle Sverige kaller selvfølgelig ikke dette etnisk rensning, men sier årsaken til at innvandrertette områder tømmes for svensker, er at de svenskene som flytter vekk fra brune mennesker er rasister.

At det i virkeligheten handler etnisk rensning av svensker, og ikke svensk rasisme, er lett å se på av at det nettopp er de svenskene som ikke var rasister, som vil være igjen når innvandrertettheten begynner å stige. Rasistene har flyttet lenge før innvandrerne er mange nok til at de kan trakkasere de resterende svenske straffefritt.

Om det ikke er ille nok med flere svenske småbyer i året i innvandring, med påfølgende etnisk rensing av svensker for å gi plass, så har det offisielle Sverige innført et lovverk hvor all svensk diskriminering av innvandrere er strengt forbudt, og i kontrast til overgrep hvor svensker er den lidende part, så håndheves disse lovene strengt. Svensker har derfor ingen mulighet til å lage egne skoler, arbeidsplasser eller boligområder hvor svensker kan bevare svensk genetisk kontinuitet og svensk kultur.

Kort sagt skal det ikke finnes noen indianerreservater for svensker, men de skal alle tvinges til å leve med, gå på skole med og arbeide sammen med innvandrere fra hele verden. Målet er selvsagt at innvandrerne på denne måten skal integreres til å bli svensker kulturelt, og at svensker og innvandrere over tid skal få barn sammen, slik at forskjellen mellom svensker og innvandrere brytes ned.

ensom_svenskHva pressen ikke forteller, eller snarere aktivt skjuler ved å nekte andre å fortelle om det, er at dette vil bety folkemord på svensker som etnisk og rasemessig gruppe, med den massive innvandringen som foregår i dag.

Nå er det ikke alle journalister som forstår så mye, og som sikkert er folkemordsforkjempere uten å en gang forstå konsekvensen av hva de propaganderer, men undertrykkelsen er alt for systematisk til at ikke ligger bred enighet blandt mange sentrale journalister om at den eneste måten å bli kvitt nasjonalisme og rasisme var å blande alle folkeslag sammen til ett.  Dette forsøket på folkemord gjennom masseinnvandring og tvangsassimilering foregår ikke bare i Sverige. I alle vestlige land tvinges den hvite urbefolkningen til å bejuble sin egen utryddelse som folk, da media har skapt et samfunn hvor det er både lett og farlig  å bli mistenkt for å være rasist hvis du skulle være hvit.

Reklamer