Juks på nasjonale prøver

Posted on januar 16, 2013

2


Media har i den siste tiden skrevet om hvordan skoler i Oslo jukser på nasjonale prøver ved å hindre de svakeste elevene fra å delta, slik at snittet for skolen går opp. Dette presenteres som noe oppsiktsvekkende, selv om alle som vet litt om hvordan det politisk korrekte hysteriet dominerer alt som har med skole å gjøre, burde ha forventet at det skulle skje.

Årsaken er å finne i en kombinasjon av at man ikke kan snakke om raseforskjeller i IQ, uten å bli beskylt for å være en rasist, og at rektorene i Oslo går på prestasjonskontrakter knyttet opp mot resultatene på de nasjonale prøvene.

Innvandrere i skolen.

Barn fra Somalia, hvor snitt IQ ligger rundt 70, gjør det naturligvis elendig i skolen, mens pakistanere og MENA-folk gjør det hakket bedre, med sin snitt IQ på 80-90.  Spesialpedagoger i PP-tjenesten vet dette, og vet at forklaringen bak de dårlige resultatene ligger her, da de tester svake elever hele tid for å finne ut om det kan ligge en behandlingsbar årsak bak de svake skoleresultatene, slik som dysleksi eller ADHD, eller om årsaken er generell lav IQ, som man kan gjøre lite med. Dette sitatet fra NRK viser problemet.

Mer enn tre av fire innvandrerbarn i Oslo er født i Norge. Flertallet av dem klarer ikke å følge en vanlig skoletime på norsk.

Ifølge Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune er tre av fire fremmedspråklige osloelever født i Norge. Men til tross for at de er født i landet, må seks av ti ha spesialtilpasset norskundervisning. Årsaken er at de kan så dårlig norsk når de begynner på skolen at de ikke klarer å følge en vanlig klassetime. Siste skoleår gjaldt dette 13.000 barn.

– De har ofte mangel på ord. Ordforådet er preget av elevenes egen hverdag, enten det de prater hjemme eller det de tilfeldig hører andre steder dersom de ikke snakker norsk hjemme, sier assisterende rektor Astrid Madsen på Mortensrud skole

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg2011/1.7749893

Selv om kunnskapen om at de svake innvandrerresultatene skyldes svake generelle evner er godt dokumentert, tør ingen å si at det skyldes at raseforskjeller stikker dypere enn hudfarge, da de politisk korrekte professorene, politikerne og media ikke vil høre på dine argumenter, men i steden fokusere på at det kun er rasister som sier slike ting. Dette sitatet illustrerer fenomenet godt.

Innvandrerelever stemples som dumme

Mange minoritetsbarn behandles som mindre intelligente selv om de ikke egentlig har lærevansker. – Elevenes evner nedvurderes systematisk fordi de har et annet morsmål, sier professor.

… klipp …

Det kommer frem i professor Joron Pihls bok «Etnisk mangfold i skolen». Der viser Pihl, som arbeider med flerkulturelle utdanningsstudier ved Høgskolen i Oslo, at PP-tjenesten gjør systematiske feil som fører til at minoritetelever er overrepresentert i Oslo-statistikken over elever som får segregert spesialundervisning.- Det å ha en minoritetsbakgrunn behandles som om det er en funksjonshemning. Den mest vanlige måten å kategorisere elevenes vansker på, er å konkludere med at de har lavt intelligensnivå. Dette kaller PP-tjenesten for «generelle lærevansker», sier Pihl.Hun har gjennomgått et utvalg av PP-tjenestens utredninger og vurderinger av minoritetsbarn i perioden 1990-2000. Der fant hun at de skoleproblemene disse barna opplevde, konsekvent ble oppfattet som et problem ved elevene selv. Utredningene baserte seg i hovedsak på en IQ-test som er beregnet på barn med norsk språklig og kulturell bakgrunn. – Både det aktuelle barnet, foreldrene og de andre elevene på skolen lærer at det er minoritetseleven selv som har ansvaret for de vanskelighetene det måtte oppleve på skolen. Det er ganske hardt, sier Pihl

http://www.osloby.no/nyheter/Innvandrerelever-stemples-som-dumme-6538947.html

Professor Phil oppdaget alså at det kom frem en forskjell i IQ mellom rasene, når hun analyserte PP-tjenestens rapporter, og da hun i sin politisk korrekte virkelighet visste at alle mennesker, uansett rase, er like smarte og hadde de samme evnene, så måtte forskjellen komme av at PP-tjenesten forskjellsbehandlet hvite og brune barn.

Hun tar naturligvis feil, men det er en god illustrasjon på farene ved å uttrykke noe som har med raseforskjeller å gjøre.

Økende innvandring og resultatkontrakter med rektorer

Rektorene i Oslo er som sagt på resultatkontrakter. Da disse kontraktene er hemmelige, er kun noe av innholdet kjent.

Fra Klassekampen får vi vite at kontraktene er

Basert på nasjonale prøver

I Oslo kommune har alle skolar resultatkontraktar med rektorane som er basert på dei resultata skolen oppnådde året før.

– Resultatmåla tek utgangspunkt i elevane sine grunnleggjande ferdigheiter, og om skolen er ein trygg stad å vere. Resultata blir målt gjennom nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar, fortel Torger Ødegaard, skolebyråd i Oslo kommune.

Han ser ikkje noko negativt med kontraktfesta resultatmål og meiner det er spesielt viktig for dei svakaste elevane.

http://www.klassekampen.no/60817/article/item/null

Det er også å anta at lønn og bonus er avhengig av om resultatene blir bedre enn året før, og at de står i fare for å miste jobben, om resultatene skulle bli dårligere.

Vi vet at Oslo for tiden opplever en stor fremmedkulturell innvandring, mens norske barn flytter ut. Allerede er nordmenn i minoritet ved 54 barneskoler og trenden ser ikke ut til å avta. Den logiske konsekvensen av denne trenden er at skoleresultatene vil være fallende, da det er en kjennsgjerning at innvandrerskolene skårer lavest.

Vi vet også at det ikke er kommet noe særlig mer penger til mere undervisning, så hvis Oslorektorene skulle ha lyst til å beholde jobben, så er den eneste måten å kompansere for en lavere norsk prosentandel, å holde en økende andel av de svakeste elevene borte fra prøvene og dermed borte fra statistikken, slik som rektor på Gran skole i Oslo ser ut til å ha gjort:

VGs kartlegging viser at skoler med tilnærmet lik andel minoritetselever, tilsynelatende kan ha helt ulik praksis på fritak.

Rommen skole i Groruddalen er en av skolene med høyest andel minoritetsspråklige elever, men fritok kun 7 prosent av 5. klassingene.

De endte opp med et av de svakeste resultatene i lesing i byen.
Gran skole med omtrent like mange minoritetsspråklige elever som Rommen skole, fritok derimot tre ganger så mange – og resultatet var markant bedre.

– Årets elever på 5. trinn har en relativt høy lesekompetanse. Andel fritak beskriver elevsammensetningen, og våre elevkull varierer nok mer fra år til år enn på mange andre skoler.

– Gran skoles kunnskap om den enkelte elevs læring og utvikling er det viktigste for oss. Det er trist at gode resultater blir dratt i tvil, sier Anne Myhrvold, rektor ved Gran skole.
Gran skole har fritatt stadig flere fra nasjonale prøver de tre siste årene.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10049398

Slikt juks er også med på å gjøre de nasjonale prøvene meningsløse. At Oslorektorene jukser på de nasjonale prøvene, er også en indikasjon om at de jukser på andre undersøkelser som inngår i resultatkontraktene, slik som undersøkelsene om mobbing.

Flere linker om samme tema.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10049399

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10049396

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat7/thread328718/

Reklamer