Fordommer fordummer Norsk Folkehjelp

Posted on februar 5, 2013

7


Norsk Folkehjelp skal snart starte med en ny «anti-rasistisk» kampanje, som heter for «fordommer fordummer»

Ordet fordommer er for noen som har litt innblik i «anti-rasismen», et tegn om at vi har med kulturmarxisme å gjøre, selv om Norsk Folkehjelp er en del av LO og Arbeiderparti-konglomeratet, som offisielt ikke følger denne læren.

Hva vi finner er hvis vi ser på Norsk Folkehjelp sine sider, er at de simpelthen jobber for de gode tingene.

Verdigrunnlag:

  • Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap, etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status.
  • Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. Visjonen krever involvering og innsats for å verne om liv og helse, bygge demokratiske samfunn og styrke folks evne til å mestre egen hverdag.
  • Vi viser solidaritet ved å støtte utsatte grupper, som urfolk, fattige bønder, kvinner og ungdom, slik at de selv får mulighet til å forsvare og fremme sine interesser. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere, ikke veldedighet. Veldedighet gir giveren kontroll over mottakeren, mens solidaritet innebærer å respektere partnernes integritet og deres rett til å sette sine egne betingelser.

http://www.folkehjelp.no/Om-oss

Ut i fra hva vi leser her, er det ingenting som tilsier at Norsk Folkehjelp er tilhengere av en anti-hvit ideologi, som mener at det er riktig å føre en innvandring og integreringspolitikk som vil føre til et folkemord på de nordiske folkeslagene over tid. Tvert i mot mener de at det skal være like rettigheter for alle, uansett etnisitet, og at man skal vise solidaritet med urfolk slik at de kan forsvare og fremme sine interesser.

Skal man finne ut hva Norsk Folkehjelp egentlig mener, må man da se på hva som skjer når man må prioritere mellom alle hedersordene. For eksempel er det ikke vanskelig å finne ut at Norsk folkehjelp ikke mener at hvite mennesker har rett til å mene de har en etnisk tilhørighet hvor de eksluderer ikke-hvite, da dette er rasisme. Ei heller mener Norsk Folkehjelp at hvite kan være urfolk i sine hjemland, selv om de faktisk er urbefolkningen der, slik som de nordiske folkene er i Norden.

Ser vi på deres siste kampanje «Fordommer fordummer» så kommer det tydelig frem at det er nordmenns plikt å åpne opp sine lokalmiljø og skoler for integrasjon av ikke-hvite, og at de ikke finnes noe slikt krav tilbake fra ikke-hvite

fordommer4

rasisme = fordommer + makt

Hva betyr integrering? Det snakkes ofte om integrering som en toveis prosess, selv om det alltid ikke nødvendigvis er like mye fokus på begge veiene. Mange snakker om integrering som det å tilegne seg våre verdier og kultur. Med så mange ulike kulturer og grupper kan det være vanskelig å få et godt bilde av når en gruppe har tilegnet seg en verdi, eller når en person er integrert.Et bedre bilde av hva integrering er, får vi hvis vi ser på i hvilken grad mennesker deltar i norske samfunn. Områder som da blir viktige å se på er områder som utdanning, arbeid, og inntekt. Det som viser seg er integreringen stort sett går bra i Norge. Og jo lengre botid folk har, så øker deltakelsen i arbeidslivet, bruk av sosialhjelp avtar, og flere tar høyere utdannelse. Sammenligner vi oss med våre naboland er for eksempel en større andel av innvandrerbefolkning i arbeid.

jatilmangfold

Mangfold er kun anti-hvit kode for færre hvite, da etnisk rene ikke-hvite land og organisasjoner behøver mer mangfold.

I mange tilfeller er det den norske majoritetsbefolkningen som har mest å si når det gjelder integrering. Det er de som disponerer de fleste boliger, de fleste skoler og mest makt. Vi vet at holdninger er viktige når det gjelder integrering. Hvordan mediene omtaler innvandrer og minoriteter påvirker hvilket bilde vi danner oss av ‘de andre’. Av alle avisoppslag om innvandrere og flyktninger fra 1976 til 2002, var kriminalitet det mest omtalte temaet. Av alle oppslag som har innvandring eller integrering som hovedtema, vurderes 71 prosent som problemorienterte.

Holdninger blir også skapt og endret i møte med andre. De som er mest skeptiske til innvandrere, er stort sett folk som ikke har hatt kontakt med de. I Norge har fire ut av ti ingen innvandrere i sin omgangskrets. Det er innvandrere i din kommune – bli kjent med noen av dem!

http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Asyl-og-integrering/Fordommer-Fordummer

Sammenligner vi denne språkbruken med marixisme eller kulturmarxisme, så kjenner vi igjen maksimen om at «rasisme = fordommer + makt», og det er relativ umulig å ikke legge merke til at den ligger bak tankegangen i kampanjen. Videre er det umulig å ikke kjenne igjen det marxistiske mantra om at raser kun er en sosial konstruksjon, og derved ikke esisterer som noe som gjenspeiler virkeligheten.

ensom_svensk

I følge marxistisk vitenskap er rase kun en sosial konstruksjon. Denne hvite gutten vil i følge deres logikk ikke bli en rasist, da han ble kjent med mange negre allerede i ung alder.

Dette avsnittet er skrevet av sosiologen Henrik Lunde ved Antirasistisk-senter,  og det viser opp de samme dogmene som «fordommer fordummer» om at raser ikke eksisterer, og at «rasisme = fordommer + makt»

Rasisme er ikke noe medfødt eller naturlig, men noe som vi lærer. Og vi har alle våre fordommer. Oslofolk mot trøndere, nordmenn mot svensker, franskmenn mot tyskere, indere mot marokkanere og heterofile mot homofile. Det henger sammen med hvordan vi ordner virkeligheten inne i hodene våre. Derfor kan selvfølgelig også innvandrere ha rasistiske fordommer mot nordmenn. Men det er svært sjelden at innvandrere har makt til å forskjellsbehandle nordmenn ved for eksempel å nekte dem bolig eller arbeid.

Rasisme i praksis
Rasisme og rasistisk diskriminering skjer i alle land og på alle områder. Det er veldig mye som skjer hver dag som ingen får greie på, enten det er en slåsskamp, at noen sier noe negativt til noen andre eller at man blir dårlig behandlet. Det er veldig få som går til aviser eller til politiet. Man holder det for seg selv. Derfor er det vanskelig «å telle» hvor mye rasisme det er i Norge eller om det øker eller minsker. Men AT det skjer er flere og flere klar over. Og det skjer på alle områder i samfunnet.

Hvis man spør folk med innvandrerbakgrunn om hvordan det er i Norge, vil man få høre alt fra de som ikke har opplevd noe negativt noen gang, til de som mener at hele Norge er et rasistisk land som gir dem problemer hver eneste dag. Begge beskrivelsene er «riktige», og det er viktig å ha denne forskjellen klart for seg når man diskuterer rasisme i Norge. En ting er sikkert – rasismen finnes overalt i Norge og den skaper store problemer for de som blir rammet.

http://www.antirasistisk-senter.no/rasisme-i-norge.4518461-99429.html

Den makt som både «fordommer fordummer» og Henrik Lunde snakker om, er ikke en voldtektsmanns makt over offeret, eller vanlige folks oppfattelse av hva makt er.

Hva som menes er den marxistiske definisjonen av makt, hvor makt springer ut av hvem som eier og kontollerer kapitalen. Da ikke-hvite er fattigere enn hvite, er det derfor åpenlyst for en som kjøper denne ideologien, at  hvite benytter sine fordommer mot ikke-hvite til å marginalisere dem på jobb, i skole og på boligmarkedet.

Den marxistiske «vitenskapen».

For å oppsummere den marxistiske «Vitenskapen» om raseforskjeller, så begynner man med at raser ikke eksisterer, og at alle mennesker er født med de samme mentale evnene. Fra dette utleder de at alle forskjeller vi kan observere hos individer og grupper, skyldes forskjeller i oppvekstmiljø og livsløp.

Ved å følge samme logikk, vil rasisme da komme av at folk med forskjellig hudfarge vokser opp i forskjellig miljø og har ulikt livsløp. Måten å bekjempe rasismen blir da også grei, da det handler om å integrere folk med forskjellig hudfarge fra ung alder, slik at de vokser opp i samme miljø og har lignende livsløp. Disse nye integrerte barna vil da lære at de er like, og rasismen vil bli gjort umulig.

Det er kanskje merkelig at dagens antirasisme kan overleve med et så virkelighetsfjernt grunnlag, men akkurat som de fleste muslimer ikke vet hva det står i Koranen, så vet heller ikke den jevne «anti-rasist» annet enn at gode mennesker holder propagandaen for sann, og lar Mamma Samfunnsfags-professor tenke ut hva som er best for dem.

Spørsmålet er vi skal gjøre når samfunnsfaglig «Vitenskap» baserers på slike åpenbare tilfeller av ukorrekte «sannheter» som at vi alle er født like, at rase kun er en sosial konstruksjon, og at «rasisme = fordommer + makt»?

I tradisjonell vitenskap så handler det om empiriske forsøk, så når det kommer til f.eks innvandring og integrering ville man sett på hvordan holdningene endret seg når folk fikk personlige erfaringer med hverandre, eller om det hadde noen effekt på rasismen om innvandringen er stor eller liten.

Går vi tilbake til kampanjen «fordommer fordummer», ser vi at det ikke er snakk om empiri her;

Holdninger blir også skapt og endret i møte med andre. De som er mest skeptiske til innvandrere, er stort sett folk som ikke har hatt kontakt med de. I Norge har fire ut av ti ingen innvandrere i sin omgangskrets. Det er innvandrere i din kommune – bli kjent med noen av dem!

Det er her ingen tvil om Norsk Folkehjelp faktisk  tror at folk blir antirasister og fordomsfrie av å bli kjent med utlendinger på det personlige plan, og det henvises heller ikke til noen empirsk forskning som tilsier at det er sant, da det bare er noe «alle» vet.

Ser vi derimot på emiprien, så ser vi jo at det ikke alltid er tilfellet. Bildet som danner seg her, er at når du integrerer folkegrupper som er like i kultur og genetikk, så vil de også lære at de er like hverandre på det personlige plan. Når du integrerer folk som hverken er like genetisk eller kulturelt, så er det ikke lenger likheten mellom dem folk lærer, men de systematiske forskjellene som skiller dem. Kort sagt blir du rasist av å bli kjent med ikke-hvite, stikk i strid med den marxistiske teologien, men i fullstendig i overenstemmelse med både empiriske resultater og moderne biologisk baserte evolusjonære teorier om mennesket.

tre_aper_pluss_gutt

Det er uaktuelt at fremtidige generasjoner som vokser opp med ikke-hvite, ikke kommer til å påpeke de systematiske trekkene som skiller oss.

Fenomener som hvit flukt fra innvandrertette områder, skulle heller ikke kunne eksistere, hvis de rasismelæren Norsk Folkehjelp tror på er riktig, da hvite og ikke-hvite skulle lære at de var like, når de ble tvunget til å gå på samme skole, bo i samme nærmiljø, handle i de samme butikkene og jobbe på de samme arbeidsplassene. De fordummende fordommene de hvite skulle ha om de ikke-hvite, skulle alså forsvunnet med personlig kunnskap, men i stedenfor så bruker de den personlige kunnskapen de har fått ved å bo med ikke-hvite,  til å flytte vekk fra de ikke-hvite majoritetene hvis de har nok penger.

Hvor dagens ungdom som har vokst opp med etnisk hvite, ikke egentlig forstår hva IQ 70 i snitt betyr for hva somaliere klarer og ikke klarer å gjøre, så vil noen som har gått med somaliere 10 år i barneskolen, vite meget godt hva dette innebærer. Ved at de får føle på kroppen de raseforskjellene de anti-hvite hevder ikke eksisterer, vil heller ikke dagens multikult- propaganda lenger ha noen effekt.

Det er derfor kun et spørsmål om tid, før dagens anti-hvite forsker og mediaparadigme faller, selv om det sikkert kommer til å falle mange rasismebekyldninger og holdes mange «fordommer fordummer»-kampanjer før det endelig er slutt.

Reklamer
Tagget: