Trusselvurderingen for 2013 fra PST

Posted on februar 19, 2013

9


PST, NSM og E-tjenesten la i dag frem sin felles trusselvurdering for 2013, hvor de mener terrortrusselen er økende. Den største trusselen mener de kommer fra hjemmeavlede islamister, men de utelukker ikke en ny Breivik. Du behøver ikke akkurat tilgang på hemmelig informasjon eller eksperter for å forstå dette, så mer interessant er hvordan myndigheter og media forklarer denne økningen.

For å bruke et bilde, så forklarer de en økende fare for soppangrep i et hus med et mer fuktig miljø, uten å se på at fuktproblematikken stammer fra at taket lekker. Om en håndverker skulle gjøre noe slikt, hadde han vært strafferetslig ansvarlig, uansett om årsaken er inkompetanse eller manipulasjon. For eliten er det naturligvis ikke bare lov å underslå vesentlig informasjon, det virker nærmest som en plikt, og trusselvurderingen for 2013 er intet unntak.

Muslimsk terrorisme

Hvis vi tar den økende faren for islamittisk terror først, så sier rapporten følgende:

I Norge er det et multietnisk ekstremt islamistisk miljø som utgjør kjernen i terrortrusselen. Miljøet består hovedsakelig av unge menn oppvokst i Norge. Miljøet har flere handlingsorienterte ledere, og de formidler en ekstremistisk retorikk der blant annet Norge er sentral i fiendebildet. Det forventes at dette miljøet fortsatt vil være aktivt med på å radikalisere, rekruttere, spre voldelig propaganda samt samle inn penger. Noen av personene i miljøet som anses å utgjøre en trussel, er uforutsigbare og fremstår som impulsive.

Det er verdt å merke seg her at årsaken tilskrives et miljø som aktivt er «med på å radikalisere, rekruttere, spre voldelig propaganda samt samle inn penger».

At Vesten aktivt prøver å «modernisere» Islam, bedriver krigføring i muslimske land og støtter undertrykkende regimer, er selvfølgelig irrelevant.

Ikke et ord nevnes om at integreringsmodellen i Norge gjør at Islam blir det naturlige samlingspunktet for muslimer, da man bevisst har prøvd å motarbeide etnisk segregering, slik at muslimene kunne beholde sin nasjonale kultur.

Ser vi på dette under dagens anti-hvite paradigme blir dette mer forståelig. De anti-hvite bryr seg sannsynligvis mindre om hva muslimer måtte føle og mene, enn oss pro-hvite, da formålet med den muslimske innvandringen til hvite land ikke et øyeblikk handler om å gi muslimer et bedre liv, men alt om å bruke muslimske innvandrere som et verktøy for noe annet. De anti-hvite vil assimilere dem inn i norsk kultur, slik at muligheten for hvite fellesskap ødelegges. Kapitalister vil ha innvandring for å tjene penger på dem, mens en stor gruppe støtter innvandring for å få en karriere.

PST om «høyreekstreme»

Som kjent har PST knust alle forsøk på politisk organisering av nasjonalister, så trussel fra disse er naturligvis ikke-eksisterende.

Som vi lærte av Breivik, så er det ikke akkurat noen langsiktig løsning, da dette gjør at sympatisørene går under jorden, og kan gjenoppstå som såkallte ensomme ulver det er nærmest umulig å forsvare seg mot, da man ikke vet hvem de er.

Anders Behring Breivik vil fortsatt være en inspirator for enkeltpersoner i Norge og internasjonalt. Det er flere eksempler på at utenlandske sympatisører har planlagt terroraksjoner inspirert av Breiviks handlinger, som i Polen og Tsjekkia. Det er mulig at også norske sympatisører kan forsøke å gjennomføre voldelige handlinger. Disse kan være inspirert både av Breivik som person, hans ideologiske budskap og hans handlinger. Selv om de fleste sympatisører i Norge synes å ta avstand fra terroraksjonen på Utøya, er det flere som støtter angrepet mot regjeringskvartalet og regjeringen. Det vurderes som mest sannsynlig at eventuelle terrortrusler fra høyreekstreme eller islamfiendtlige aktører, rettet mot Norge eller norske interesser i utlandet, vil komme fra enkeltindivider eller små grupper.

thought-police-2Ser vi på den fetede setningen i sitatet, så ser vi samme mønster som hos muslimene. PSTs  «Breivik sympatisører» kan selvfølgelig ikke inspireres til handling fordi de opplever at de lever i Orwells 1984, hvor partiet bestemmer hva som er sant og ikke. Dobbelttenkningen er så utbredt hos eliten, at de uten skam snakker om ytringsfrihet, demokrati og fri meningdanning,  selv om åpne nasjonalister trakkaseres av både PST og media, opplever yrkesforbud, mens de sensureres og motarbeides av alle offentlige instanser i toleransens navn.

Ei heller kan nordmenn bli terrorister fordi dagens anti-hvite elite fører en innvandringspolitikk som vil ende med et folkemord på nordmenn som etnisk og rasemessig gruppe, da det er umulig for en norsk minoritet å assimilere en ikke-norsk majoritet, uten at de ødelegges som gruppe.

Hva rapporten heller ikke snakker om, er at noen av disse ensomme ulvene kan jobbe for politiet eller militæret, noe jeg selv regner for meget sannsynlig.

Politifolk opplever daglig at våre nye landsmenn hater dem, uten at dette er noe eliten tillater dem å snakke om. De får også se baksiden av innvandringen med vold, voldtekter og annen kriminalitet, uten at de får snakke fritt om dette heller.

Når det gjelder folk i militæret, så er ofte de som søker seg dit av nasjonalistisk legning. Etter en utdanning hvor det vektlegges at man skal oppføre seg altruistisk mot sine medsoldater, sendes de på kontinuerlige utenlandsoppdrag i forskjellige søppelland. Der opplever de en egoisme og hensynsløshet fra lokalbefolkningen, slik at det er omtrent umulig å ikke bli en rasist.  Også de må holde kjeft, da eliten ikke aksepterer rasisme i forsvaret, og da utvikles det fort et hat mot de som slipper inn slike folk til landet.

Spionasje

Det mest interessante med denne trusselvurderingen, er ikke selve rapporten, men et oppslag i Aftenposten om spionasje.

Verver norske ansatte for å skaffe hemmelig informasjon

Med press, eller ved å lokke med belønning, forsøker utenlandske etterretningstjenester å verve statlige ansatte i justis- og beredskapssektoren.

….

Slik rekrutteres de

Jon Fitje, avdelingsleder og leder for analyseavdelingen i PST, sier rekrutteringen av personer kan foregå på flere måter.

  • Ved at et lands etterretningstjeneste har et middel til å presse en person til å jobbe for seg.
  • Ved å gi en person belønning for å dele informasjon, gjerne i form av ulike materielle goder.
  • Ved at en person ønsker å jobbe for sitt land eller sitt tidligere land av politiske og ideologiske grunner.

– Felles for disse personene er at lojaliteten ikke ligger hos norske myndigheter, sier Fitje.

Nektet klarering

1124 personer har de siste tre årene blitt nektet sikkerhetsklarering, de fleste fordi de har tilknytning til «fremmede stater» eller mangler såkalt «personhistorikk». Det betyr at det er umulig å sjekke deres forbindelser i utlandet de siste 10 årene. Det viser tall Aftenposten har innhentet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

….

– Når det gjelder de med ingen klarering er en stor andel av disse tilknyttet fremmede stater. Hovedårsaken er ikke tilknytningen i seg selv, men mangel av personhistorikk, sier informasjonssjef Kjetil Berg Veire i NSM.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Verver-norske-ansatte-for-a-skaffe-hemmelig-informasjon-7125182.html

Ser vi på de to setningene merket med rødt, så er det ikke vanskelig å forstå at spionasje kommer til å bli et økende problem i fremtiden.

Linker til aviser om saken

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Direkte-kl-1245-Ny-nasjonal-trusselvurdering-7124641.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Regjeringen-oppretter-nytt-kontraterror-senter-7124899.html

http://www.dagbladet.no/2013/02/18/nyheter/innenriks/pst/forsvaret/justisdepartementet/25814805/

http://www.dagbladet.no/2013/02/18/nyheter/innenriks/pst/anders_behring_breivik/25816391/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10100701

Reklamer