Det som er greit for urfolk er også greit for andre

Posted on februar 23, 2013

7


Dette er et gjesteinnlegg av feu D’enfer, og hvis noen andre har noe de vil publisere, er det bare å sende det hit.

I denne posten følger flere utdrag fra FNs erklæring om urfolks rettigheter. Poenget man bør ta med seg er ikke hvem som bør defineres som urfolk eller ikke, men hva verdenssamfunnet, FN og den norske regjeringen mener bør være grunnleggende rettigheter for noen folkegrupper. Legg gjerne merke til det følgende:

Erklæringen sier at folkegrupper har rettigheter på gruppenivå, ikke bare på individnivå.
Erklæringen tar ingen forbehold om at den ikke gjelder for urfok som har gjort ditt eller datt gjennom sin historie, som er rike eller noen andre forhold.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/internasjonalt_urfolksarbeid/fns-erklaring-om-urfolks-rettigheter1.html?id=629670

Forente nasjoners erklæring om urfolks rettigheter

Generalforsamlingen,

 • som bekrefter at urfolk er like mye verd som alle andre folk, samtidig som den anerkjenner alle folks rett til å være forskjellig, til å se på seg selv som forskjellig og til å bli respektert som det,
 • som erkjenner at det er tvingende nødvendig å respektere og fremme de iboende rettigheter urfolk har i kraft av sine politiske, økonomiske og sosiale strukturer, sin kultur, sine åndelige tradisjoner, sin historie og sitt livssyn, særlig retten til egne landområder, territorier og ressurser,
 • som ser med glede på at urfolk organiserer seg for å styrke sin stilling politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt og for å gjøre slutt på all form for diskriminering og undertrykking, uansett hvor dette måtte forekomme,
 •  som er overbevist om at urfolks kontroll med de begivenheter som berører dem og deres landområder, territorier og ressurser, vil sette dem i stand til å bevare og styrke sine institusjoner, sin kultur og sine tradisjoner og å bidra til at egen utvikling skjer i samsvar med deres egne ambisjoner og behov,
 •  som erkjenner og stadfester at individer tilhørende urfolk har rett til å nyte godt av alle de menneskerettigheter som anerkjennes i folkeretten, uten diskriminering, og at urfolk har kollektive rettigheter som er uunnværlige for deres eksistens, velferd og helhetlige utvikling som folk,
 • som også erkjenner at situasjonen for urfolk varierer fra region til region og fra land til land, og at det bør tas hensyn til nasjonal og regional egenart og til varierende historisk og kulturell bakgrunn,

Artikkel 8

 1. Urfolk og individer tilhørende urfolk har rett til ikke å bli utsatt for tvangsassimilering eller å få ødelagt sin kultur.
 2. Statene skal sikre effektive ordninger for å forhindre og avhjelpe: ***
  1. enhver handling som har som mål å frata dem deres integritet som eget folk eller deres kulturelle verdier eller etniske identitet, eller handling som har slik virkning,
  2. enhver handling som har som mål å frata dem deres landområder, territorier eller ressurser, eller handling som har slik virkning,
  3. enhver form for tvangsforflytning av befolkningen som har som mål på noe vis å krenke eller undergrave deres rettigheter, eller som har slik virkning,
  4. enhver form for tvangsassimilering eller tvangsintegrering,
  5. enhver form for propaganda som har som mål å fremme eller oppfordre til rasediskriminering eller etnisk diskriminering av dem.

  *** Det skal være a b c d e i steden for 1 2 3 4 5. WordPress nekter på dette.

Artikkel 26

 1. Urfolk har rett til de landområder, territorier og ressurser de tradisjonelt har eid eller befolket, eller som de på annen måte har brukt eller ervervet.
 2. Urfolk har rett til å eie, bruke, utvikle og ha kontroll med landområder, territorier og ressurser de besitter som følge av tradisjonelt eierskap eller annen tradisjonell besittelse eller bruk, og også landområder, territorier og ressurser de har ervervet på annen måte.
 3. Statene skal gi disse landområdene, territoriene og ressursene rettslig anerkjennelse og vern. Slik anerkjennelse skal finne sted med behørig respekt for vedkommende urfolks sedvaner, tradisjoner og landrettighetssystem.
Reklamer